0300 085 0001

Ein Timau

Bydd staff gofal proffesiynol eraill yn ymuno â’r Meddygon Teulu – Ymarferwyr Nyrsio, Therapyddion Galwedigaethol a Fferyllwyr – i greu pump ‘Tîm Allweddol’ aml-ddisgyblaeth fydd yn gyfrifol am ofalu am grŵp penodol o gleifion

Tîm Alyn

Mae Tîm Alyn yn darparu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb o safle Canol Prestatyn a safle Meliden.

Dan arweiniad Dr Sue Kidd, gyda'i gyd-feddygon teulu Dr Fraser Campbell a Dr Kashyup Katechia mae ganddynt dîm gwych sy'n eu cefnogi, gan ganiatáu i'r meddygon teulu dreulio mwy o amser gyda'r cleifion hynny ag anghenion meddygol arbennig o gymhleth.

Lesley yw'r Uwch Ymarferwyr Nyrsio yn Nhîm Alyn, ac mae'n gallu rhagnodi yn annibynnol, lle bo angen.

Mae Karen, y Fferyllydd wrth law i'ch helpu gydag unrhyw fater sy'n ymwneud â phresgripsiwn.

Gall Linda, y Therapydd Galwedigaethol helpu i ddod o hyd i atebion anfeddygol i wella'ch lles a helpu i ddeall yr hyn sydd bwysicaf i chi.

Mae Nicky, Cydlynydd Tîm Alyn yn cynnal popeth gyda'i gilydd. Mae hi yno i gymryd unrhyw negeseuon, datrys unrhyw ymholiadau cyffredinol. Gallwch gysylltu â hi ar 03000 85 0001 neu drwy e-bost yn

team.alyn@wales.nhs.uk

Tîm Clwyd

Mae Tîm Clwyd yn darparu eu hymgynghoriadau wyneb yn wyneb o safle Seabank ym Mhrestatyn, a safle Meddygfa Rhuddlan yn Rhuddlan. Maent hefyd yn darparu nifer fach o ymgynghoriadau o safle canolog Prestatyn.

Dr Hock Wong a Dr Rachel Read yw Meddygon Teulu Tîm Clwyd.

Esyllt (Es) a Christine yw'r ymarferwyr nyrsio yn y tîm, ac maent yn brofiadol iawn. Ynghyd â Rob, y Fferyllydd, a Lucy, y Therapydd Galwedigaethol, gallant fynd i'r afael ag ystod enfawr o broblemau a rheoli eich gofal parhaus, heb i chi orfod gweld y meddygon teulu.

Chantelle yw cydlynu'r tîm. Os oes angen i chi gysylltu â'ch tîm neu gael ymholiad cyffredinol, yna rhowch alwad i Chantelle, neu anfonwch e-bost ati

team.clwyd@wales.nhs.uk

Tîm Dyfrdwy

Mae Tîm Dee yn darparu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb o safle Canol Prestatyn ac o lawdriniaeth Ffynnongroyw.

Tîm Meddyg Teulu Dee yw Dr Luke Pereira, Dr Amy Williamson a Dr Linnett Louise Griffiths, mae'r tîm ehangach yn cynnwys Maxine Ymarferydd Nyrs, Carmen Fferyllydd, a Marc Therapydd Galwedigaethol. Maent i gyd yn ymarferwyr profiadol.

Os yw eich anghenion yn ymwneud â phroblemau meddygol arbennig o gymhleth, yna mae'r meddygon teulu yno i helpu; ar gyfer gwaith dilynol parhaus, neu i ddelio â phroblemau sy'n cyd-fynd â'u meysydd arbenigedd arbenigol, yna mae aelodau eraill y tîm yn hapus iawn i oruchwylio eich gofal.

Anne yw Cydlynydd Tîm Dee a bydd yn gallu sicrhau eich bod yn cael ateb cyflym i negeseuon, ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Gallwch gysylltu â Anne dros y ffôn, neu drwy e-bost

team.dee@wales.nhs.uk

Tîm Elwy

Mae Tîm Elwy yn darparu'r rhan fwyaf o'u hymgynghoriadau wyneb yn wyneb o safle Tŷ Nant, ond cynhelir nifer fach o glinigau ar safle Seabank hefyd.

Mae meddygon teulu Dr Nick Shah a Dr Rebecca Andrews yn awyddus iawn i'ch helpu i ddod o hyd i ffyrdd syml o reoli eich iechyd a'ch lles.

Fe'u cefnogir gan Ymarferwyr Nyrsio Lucie a Lisa, Fferyllydd Tina, a gan y Therapydd Galwedigaethol Alexis a Lynne.

Y tu ôl i'r llenni yw Liz, Cydlynydd Tîm Elwy. Gallwch gysylltu â Liz dros y ffôn gydag unrhyw ymholiadau, neu i adael negeseuon neu drwy e-bost yn www.cymru.gov.uk

team.elwy@wales.nhs.uk

Tîm Brenig

Tîm Brenig yw ein 5ed tîm, ac mae'n canolbwyntio ar gleifion mewn cartrefi gofal, cleifion sy'n gaeth i'w cartrefi ag anghenion meddygol cymhleth, a chleifion sydd â bregusrwydd sy'n datblygu. Mae hyn yn sicrhau bod y cleifion hynny'n derbyn y gofal cywir mewn modd amserol.

Mae Julie, Cydlynydd Tîm Brenig, yn cynnal popeth gyda'i gilydd. Mae hi yno i gymryd unrhyw negeseuon, datrys unrhyw ymholiadau cyffredinol. Gallwch gysylltu â hi ar 03000 85 0001 neu drwy e-bost yn

team.brenig@wales.nhs.uk

Y Gwasanaeth Nyrsys Practis

Mae ein Nyrs Nyrs Practis a Chynorthwy-ydd Gofal Iechyd yno i'ch helpu gyda'r holl anghenion nyrsio a monitro gofal sylfaenol. Mae'r tîm yn cefnogi cleifion o unrhyw Dîm Allweddol.

Rheolwr Nyrs Practis a Thîm HCA - Mair Jones

Tîm Nyrsys Practis: Sue Jones, Ali Kitts, Sarah Jones, Tessa D, Malc A, Dan K,

Tîm HCA: Julie J, Christine J, Ceri E

Ffisiotherapi

Mae gan wasanaeth Prestatyn / Rhuddlan Iach ddau ffisiotherapydd. Maen nhw’n aelodau pwysig o’r tîm, yn cefnogi’r gwasanaeth cyfan ac yn canolbwyntio ar roi cyngor aciwt ar gyfer problemau cyhyrysgerbydol. Fel arfer mae cleifion sydd angen ffisiotherapi mwy hirdymor arnynt yn derbyn ôl-ofal gan dîm ffisio’r ardal yn ysbyty’r Royal Alexandra yn y Rhyl.

Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sy'n cynnwys Darryn Thomas, Carolyn Jones, Jo Vaughan, Mair Jones, Tina Jones a Jo Dudley yn llywio'r gwasanaeth o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos i sicrhau ein bod yn cynnig y lefel uchaf posibl o a sicrhau ein bod yn parhau i dyfu yn y ffordd yr ydym yn diwallu eich anghenion.

Tîm Gweinyddol

Mae gennym amrywiaeth o glercod ac ysgrifenyddion sy'n gweithio i sicrhau bod eich cofnodion yn parhau'n gyfredol ar ôl derbyniadau i'r ysbyty neu brofion, ein bod yn cadw at unrhyw adolygiadau sydd eu hangen yn eich gofal, a bod atgyfeiriadau'n cael eu gwneud mewn modd amserol.

Mae'r tîm yn cynnwys

Chris B, Gareth E, Gaynor W, Helen V, Jenny D, Joanna C, Julie Ivers-Ellis, Michelle J, Nicola J, Pauline P, Rita S, Sharon M, Sonia S, Susan SF, Susan W, Tracey N, Robin R, Sharon J

Y Tîm Cefnogi

Ochr yn ochr â’r gweithwyr proffesiynol hyn, mae byddin o staff cefnogi sy’n rhan hanfodol o Dîm Prestatyn / Rhuddlan Iach. Nhw sy’n sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn, o flaen y cyhoedd (staff derbynfa a ffôn, er enghraifft) a hefyd “y tu ôl i’r llenni” (er enghraifft, clercod presgripsiwn, clercod cofnodion, staff crynhoi ac ysgrifenyddion). Mae gan bob un rôl hanfodol!

Gwasanaethau eraill