0300 085 0001

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Posted 15.11.21 in the General

Lleoliadau brechu

" Byddem wrth ein boddau pe baem yn gallu cynnig Canolfan Frechu rhag COVID-19 ym mhob tref a phentref yng Ngogledd Cymru er mwyn lleihau'r pellter y mae'n rhaid i bobl ei deithio er mwyn derbyn eu pigiad atgyfnerthu.


Fodd bynnag, ni allwn wneud hyn am y rhesymau canlynol:


Mae ein gweithlu rhoi pigiadau wedi'i leihau o ryw 50 y cant o gymharu â'r broses gyflwyno ar y dechrau. Mae hyn yn bennaf gan fod llai o feddygfeydd yn gallu cymryd rhan oherwydd y galw digynsail am ofal cychwynnol, a gofynion delio â brechlyn Pfizer


Mae'r gofyniad gan JCVI i symud oddi wrth frechlyn AstraZeneca i rai Pfizer a Moderna wedi cynyddu hyd apwyntiadau o 400 y cant i 20 munud a mwy, oherwydd yr angen am gyfnod arsylwi o 15 munud ar ôl i'r dos gael ei roi


Mae'n rhaid defnyddio brechlynnau Pfizer a Moderna bron yn syth ac mae ganddynt ofynion cludo, storio a pharatoi penodol iawn, sy'n ychwanegu at gymhlethdodau cynnig y brechlynnau hyn ar draws safleoedd lluosog

Gan ein bod yn gweithio gyda llai o staff, amseroedd apwyntiad hirach a gofynion penodol iawn o ran delio â brechlynnau, mae'n hollbwysig i ni ddefnyddio hynny o adnoddau sydd gennym yn effeithiol, er mwyn brechu'r rhai mewn grwpiau blaenoriaeth cyn gynted â phosibl.


Rydym yn parhau i weithio'n galed iawn i recriwtio staff ychwanegol yn ogystal â defnyddio ein gweithlu presennol i gynnig brechlynnau o gynifer o leoliadau gwahanol â phosibl. Rydym hefyd yn ymchwilio ar hyn o bryd i ddefnyddio unedau symudol a fydd yn ein helpu i gynnal clinigau gwib.


Rydym yn cydnabod nad yw'r sefyllfa hon yn berffaith a byddem wir yn ddiolchgar pe bai pobl cystal â bod yn amyneddgar ac yn rhesymol.


Mae pob un o'n safleoedd Brechu rhag COVID-19 wedi'u lleoli ar lwybrau cludiant cyhoeddus ac rydym ar hyn o bryd yn ystyried sut gallwn wella darpariaeth cludiant cymunedol ar gyfer rhai grwpiau cymwys.


I gael yr amserlenni diweddaraf ar gludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru neu ffoniwch eu Canolfan Gyswllt ddwyieithog yn rhadffôn ar 0800 464 0000, o 7am – 8pm bob dydd. "


- Oddi wrth Ffion Johnstone - Cyfarwyddwr Ardal y Gorllewin