0300 085 0001

Fy iechyd Ar-lein

Mae Fy Iechyd ar Lein yn wasanaeth newydd a ddarperir i chi gan GIG Cymru. Mae Fy Iechyd ar Lein yn cynnig cyfleuster i gleifion wneud cais am ail-bresgripsiynau ar lein.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml gan Gleifion

Mae’n bwysig cofrestru ar Fy Iechyd ar Lein cyn gynted â phosibl wedi i chi dderbyn eich llythyr cofrestru.

 

Pam bod angen i mi brofi pwy ydw i?

Mae’n bwysig i ni sicrhau mai’r sawl sy’n gwneud y cais am gyfrif yw’r unigolyn dan sylw, er mwyn gwarchod cyfrinachedd y claf, cynnal diogelwch y system ac i rwystro camddefnydd mynediad posibl.  Mae diogelwch yn bwysig iawn i ni ac mae hwn yn un o’r amddiffyniadau rydym wedi’u rhoi yn eu lle.

 

A yw fy ngwybodaeth ar fy Iechyd ar Lein yn ddiogel?

Mae preifatrwydd eich gwybodaeth yn bwysig iawn.  Cedwir eich gwybodaeth yn ddiogel gan eich Meddyg Teulu a bydd yr wybodaeth sy’n weladwy drwy’r wefan yn cael ei gwarchod gan ddefnyddio’r safonau uchaf o ddiogelwch ar y we.  Yr unig bobl sy’n gallu gweld eich gwybodaeth yw’ch Meddyg Teulu a staff eraill y practis.  Os byddwch yn colli eich manylion diogelwch unrhyw amser neu os ydych yn credu bod rhywun arall wedi defnyddio’ch cyfrinair neu wedi cael mynediad i’ch cyfrif, cysylltwch â’r practis cyn gynted â phosibl, dros y ffôn neu’n bersonol.

 

A oes unrhyw gost i mi ddefnyddio Fy Iechyd ar Lein?

Nac oes, nid oes unrhyw gost i gleifion sy’n defnyddio Fy Iechyd ar Lein.

 

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair/manylion mewngofnodi

Cysylltwch â’ch practis, a fydd yn creu llythyr newydd i chi gyda manylion cofrestru newydd.  Mae’n bosibl bydd angen i chi ateb eich cwestiwn diogelwch a roddwyd gennych wrth gofrestru. 

 

  Sut i gael fy ail bresgripsiwn ar lein?

 • Mewn gofnodwch i’ch cyfrif Fy Iechyd ar Lein.
 • Ar waelod y dudalen fe welwch y tab ail-bresgripsiwn.
 • Gellwch wneud dewis rhwng
  • Gwneud cais
  • Gweld manylion y cais
  • Rhestr o’ch ail-bresgripsiynau

Cofiwch adael 48 awr i’ch meddygfa brosesu eich cais.  Fe’ch cynghorir i wirio eto ar lein i sicrhau bod eich cais wedi’i gymeradwyo gan bractis eich meddyg teulu.   

Fe’ch cynghorir os nad oes unrhyw geisiadau presgripsiwn yn disgwyl amdanoch.  Efallai bydd angen i chi gysylltu â’ch meddygfa oherwydd efallai ei bod yn amser i chi gael adolygiad.   

 

Mae gen i drefniant gyda fy meddygfa i gasglu fy meddyginiaeth o fy fferyllfa leol, a fydd hyn yn newid?

Na fydd, ni fydd hyn yn newid.  Byddwch yn parhau i allu casglu eich meddyginiaeth yn yr un modd ag o’r blaen.  Sicrhewch eich bod yn caniatáu 24-48 awr i’ch presgripsiwn gael ei gymeradwyo ar lein cyn i chi fynd i’ch fferyllfa.

 

Mae gen i drefniant gyda fy meddygfa i gasglu fy meddyginiaeth o fy fferyllfa leol, a fydd hyn yn newid?

Ar ôl i chi archebu eich ail-bresgripsiwn ar lein, arhoswch 24 – 48 cyn gwirio statws eich cais.  Os yw wedi’i gymeradwy, byddwch yn gweld ‘derbyniwyd’ wrth eich cais.  Os yw wedi’i wrthod, fe welwch ‘r’ wrth eich cais.  Gall hyn fod oherwydd eich bod angen adolygiad.  Dylech gysylltu â’ch practis am wybodaeth bellach.

 

Mae arnaf angen archebu fy meddyginiaeth ar frys, oes modd i mi wneud hyn gan ddefnyddio Fy Iechyd ar Lein?

Ni ddylid defnyddio Fy Iechyd ar Lein dan amgylchiadau o frys.  Os bydd angen meddyginiaeth ar frys arnoch, cysylltwch â’ch practis yn uniongyrchol. 

 

Rwyf wedi newid manylion fy nghyfeiriad, beth sy’n digwydd nawr?

Bydd eich practis yn cael gwybod am unrhyw newid a wnewch.  Byddant un ai yn derbyn eich newidiadau, neu mewn rhai achosion, byddant yn gwrthod y newidiadau hyn.  Os bydd eich practis yn gwrthod eich newidiadau, bydd hyn o bosibl am eich bod wedi symud o’r ddalgylch.  Dylech gysylltu â’ch practis i drafod.


Nid oes gen i fynediad at gyfrifiadur gartref, a oes modd i mi ddal i ddefnyddio Fy Iechyd ar Lein?

Gellwch ddefnyddio Fy Iechyd ar Lein ar unrhyw gyfrifiadur â chysylltiad i’r we.  Gellir cael mynediad am ddim i’r we o bob llyfrgell yng Nghymru.

 

Rwyf wedi symud yn ddiweddar – a oes angen i mi ailgofrestru gyda fy meddygfa newydd?

Oes, os ydych wedi symud i ardal newydd ac wedi cofrestru gyda phractis meddyg teulu newydd, mae’n rhaid i chi ailgofrestru i ddefnyddio Fy Iechyd ar Lein drwy eich practis newydd.  Nid yw Fy Iechyd ar Lein ar gael ar hyn o bryd i bob practis meddyg teulu yng Nghymru.

 

Roeddwn i’n defnyddio Fy Iechyd ar Lein, ond mi gerddais i ffwrdd am gyfnod.  Pan wnes i ddod yn ôl, roeddwn wedi cael fy allgofnodi o Fy Iechyd ar Lein.

Mae gan Fy Iechyd ar Lein swyddogaeth hunan allgofnodi, sy’n golygu os ydych wedi mewngofnodi ond heb wneud dim arno am dros 20 munud, bydd y system yn hunan allgofnodi’n awtomatig.  Gwneir hyn i rwystro unrhyw ddefnyddiwr arall rhag cael mynediad i’ch cyfrif.  Bydd angen i chi fewngofnodi eto i gwblhau eich sesiwn.  

 

Pa gyfrifiadur/caledwedd ddylwn i ddefnyddio ar gyfer Fy Iechyd ar Lein?

Gellir cael mynediad i Fy Iechyd ar Lein o unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais bersonol, cyn belled ei fod wedi cysylltu â’r we.  Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys i gael mynediad i Fy Iechyd ar Lein.

 

Rwy’n cael trafferth cael mynediad i’r wefan.  Beth ddylwn i ei wneud?

Cyn i chi gysylltu â’r practis, sicrhewch eich bod yn

 • Gallu gweld gwefannau eraill e.e. Google, os nad ydych yn gallu eu gweld, mae’n debygol bod problem gyda’ch cyfrifiadur neu’ch porwr.
 • Defnyddio’r ddolen gywir. www.myhealthonline-emis.wales.nhs.uk
 • Ychwanegu’r ddolen i’r bar cyfeiriad ar frig y sgrin, nid yn y peiriant chwilio.

Rwy’n dymuno gwneud cwyn am Fy Iechyd ar Lein

Cysylltwch â phractis eich meddyg teulu i wneud cwyn.

 

Rwyf wedi newid fy meddwl ac nid wyf yn dymuno defnyddio Fy Iechyd ar Lein bellach

Hysbyswch eich practis a byddant yn eich tynnu oddi ar y system.

 

Beth os byddaf angen cymorth bellach?

Os nad ydych wedi derbyn ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch â’ch Practis Meddyg Teulu.

.

 

 

 

Ffurflen gofrestru ar gyfer Fy Iechyd ar Lein

 

Ffurflen gofrestru ar gyfer Fy Iechyd ar Lein ar ran rhywun arall