0300 085 0001

10 cam i helpu i drechu gordewdra mewn plant

10 cam i helpu i drechu gordewdra mewn plant

Gan wasanaeth GIG Cymru

Mae’r 10 Cam i Bwysau Iach wedi’u dyfeisio i helpu gweithwyr proffesiynol a theuluoedd ar draws Cymru i atal gordewdra mewn plant.

Mae un o bob pedwar plentyn yng Nghymru dros eu pwysau neu’n ordew wrth ddechrau’r ysgol, sy’n golygu eu bod yn fwy tebygol o fod dros eu pwysau yn eu harddegau ac fel oedolion.

Mae hefyd yn arwain at nifer o broblemau iechyd eraill, fel asthma, hunanwerth isel a diabetes.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio 10 Cam at Bwysau Iach sy’n disgrifio’r prif ffactorau sy’n ei gwneud yn fwy tebygol bod plentyn yn bwysau iach wrth ddechrau’r ysgol.

Mae pob un o’r 10 Cam yn bethau cadarnhaol y gellir eu gwneud i atal plant rhag bod yn ordew yn bump oed.

Cyn cenhedlu a beichiogrwydd

Cam 1: Os ydych yn bwriadu cychwyn teulu, ceisiwch fod yn bwysau iach. Os ydych chi fel rhieni’n bwysau iach, mae eich plentyn yn fwy tebygol o fod yn bwysau iach hefyd.

Cam 2: Ceisiwch osgoi rhoi gormod o bwysau ymlaen dros y cyfnod beichiog. Nid yw'r cyfnod beichiog yn amser da i geisio colli pwysau ond mae sicrhau eich bod ond yn rhoi'r pwysau cymeradwy ymlaen yn syniad da i’ch iechyd chi ac iechyd eich babi.

Babis a phlant bach

Cam 3: Rhowch laeth y fron i’ch babi. Mae babis sy’n cael llaeth y fron yn fwy tebygol o fod yn bwysau iach erbyn dechrau’r ysgol.

Cam 4: Arhoswch tan fydd eich babi tua chwe mis oed cyn rhoi bwydydd solid. Cyn chwe mis oed, mae gan laeth y fron neu laeth fformiwla’r holl faeth a daioni sydd ei angen ar eich babi.

Cam 5: Helpwch eich babi i dyfu’n raddol. Mae babis sy’n tyfu’n gyflym yn eu blwyddyn gyntaf yn fwy tebygol o fod dros eu pwysau erbyn dechrau’r ysgol.

Cam 6: Rhowch ddigon o gyfle i’ch plant gael chwarae yn yr awyr iach bob dydd. Mae plant sy’n chwarae yn yr awyr iach bob dydd yn fwy tebygol o fod yn bwysau iach.

Plant ifanc 

Cam 7: Ceisiwch gyfyngu ar faint o amser sgrin sydd gan blant. Mae plant sy’n treulio llai o amser o flaen sgrin, gan gynnwys ffôn, tabled, cyfrifiadur neu deledu, yn fwy tebygol o fod yn bwysau iach.

Cam 8: Rhowch ffrwyth a llysiau i’ch plant bob dydd. Mae ffrwyth a llysiau’n llawn o ffibr, fitaminau a mwynau sydd i gyd yn helpu i gadw’ch plentyn yn iach.

Cam 9: Helpwch eich plant i gael digon o gwsg. Bydd cael digon o gwsg yn rheolaidd yn helpu eich plentyn i fod yn bwysau iach.

Cam 10: Dŵr a llaeth yw’r unig ddiodydd sydd ei angen ar eich plentyn. Nid oes siwgr wedi’i ychwanegu atynt, felly bydd eich plentyn yn llai tebygol o fod dros eu pwysau neu gyda phydredd dannedd.