0300 085 0001

Trafeilio’n ddiogel

Dyma rai syniadau ar gyfer aros yn ddiogel ac iach wrth drafeilio...

Trafeilio’n ddiogel


Mae pawb yn edrych ymlaen at wyliau, ond mae’n bwysig aros yn ddiogel!

Child playing in the sea

Bydd Ymarferydd Nyrsio eich Tîm yn gallu eich helpu gydag unrhyw gyngor trafeilio.  

Mae ein cyngor ar iechyd wrth drafeilio’n eang, nid dim ond brechiadau trafeilio ydyw. 

Cyn dod i’r Feddygfa, bydd angen i chi lenwi Holiadur Trafeilio fel y gallwn baratoi’n llawn. Gallwch ei lawrlwytho yma.

Camper van

Ein prif gynghorion trafeilio:

1. Gwefan Cyngor Trafeilio GIG Cymru

Ewch i dudalen Cyngor Trafeilio GIG Cymru – mae yno lwyth o wybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer gwyliau diogel: Cyngor Trafeilio GIG Cymru

2. Pigiadau imiwneiddio

Os credwch y bydd angen pigiad imiwneiddio arnoch, peidiwch â mentro - cysylltwch â ni cyn gynted ag y gallwch. Mae rhai pigiadau imiwneiddio’n cymryd amser i’w cwblhau, felly peidiwch ag aros tan y funud olaf!

3. Malaria

Os ydych am drafeilio i ardal o’r byd lle mae malaria’n broblem, bydd angen eich amddiffyn – mae malaria’n glefyd difrifol. Mae angen cychwyn rhai triniaethau malaria cyn trafeilio, felly cofiwch gysylltu cyn gynted ag y gallwch.

4. DVT

Gall siwrneiau hir gynyddu’r risg o thrombosis gwythïen ddofn. I leihau eich risg dylech:

a. yfed digon

b. picio i lawr i’ch fferyllfa leol i brynu pâr o sanau hedfan DVT

c. codi a symud o gwmpas o bryd i’w gilydd fel bod cyhyrau croth y goes yn pwmpio gwaed o’ch coesau.

d. yn eich sedd ar yr awyren, symudwch gyhyrau croth y goes drwy symud eich fferau i fyny ac i lawr, gan wthio i mewn i’r llawr gyda blaen eich traed (fel pe baech yn sefyll ar flaenau eich traed).

5. Bwyd a Dŵr

Mae dolur rhydd mewn pobl sy’n teithio’n bur gyffredin! Gwnewch y canlynol:

a. yfed digon (dŵr diogel cofiwch – gweler isod!) ac os oes gennych ddolur rhydd ac yn dechrau teimlo’n sâl, gofynnwch am help yn fuan – gall gwres a dolur rhydd arwain at ddiffyg hylif yn fuan iawn.

b. peidiwch ag yfed dŵr tap na golchi bwyd mewn dŵr tap oni bai eich bod yn hollol siŵr ei fod yn ddiogel. Os mewn amheuaeth, defnyddiwch ddŵr potel.

c. yn yr un modd, rhowch rew mewn diodydd ond os gwyddoch ei fod yn ddiogel!

d. gwyliwch am fwydydd sydd wedi bod allan yn y gwres am sbel, neu gyda phryfed o’i gwmpas

6. Yr Haul

Gwnewch yn siŵr y defnyddiwch eli haul gyda lefel sgrinio uchel yn erbyn UVA ac UVB. Bydd eich fferyllydd ar y stryd fawr yn rhoi cyngor gwych i chi.

Dylid rhoi eli haul ar y croen CYN mynd i’r haul.

Peidiwch â rhoi eli haul ar eich croen a meddwl ei bod yn ddiogel crasu mewn haul ganol dydd!

Gwisgwch het lydan, dillad gyda SPF, ymbarél a chanopi i ddianc o’r haul weithiau.

Mae croen plant, yn enwedig, yn arbennig o agored i niwed gan yr haul – dylent wisgo eli haul SPF etc uchel.

Cofiwch ail-roi eli haul ar ôl bod yn y dŵr – mae hyd yn oed eli haul ‘gwrth-ddŵr’ yn golchi ffwrdd!

Os llosgwch a dechrau teimlo’n sâl, neu os cewch swigod, rhaid cael cymorth meddygol.

7. Nofio

Pob blwyddyn mae pobl yn marw ar wyliau drwy nofio dan ddylanwad alcohol, a nofio mewn cerrynt yn y môr pan fydd eu gallu i nofio’n anghyson â’r amodau. Cofiwch gael hwyl, ond byddwch yn ofalus.

8. Alcohol 

Yfwch yn gall! Mae yfed gormod o alcohol yn arwain at helynt....

9. Rhyw

Gall rhyw anniogel ar wyliau arwain at yr un problemau â phan fyddwch adre! Peidiwch â gwneud penderfyniadau gwael am eich bod wedi meddwi neu ymlacio!

10. Meddyginiaeth

Cadwch eich meddyginiaeth yn y pecyn gwreiddiol. Ewch â digon i’ch cadw’n ddiogel rhag ofn y cewch oedi. Mae’n syniad da mynd â chopi o bresgripsiwn cyson hefyd.

Os oes gennych feddyginiaeth fel inswlin, y bydd angen i chi fynd â fo i gaban yr awyren gyda chi, neu’n cymryd rhai cyffuriau penodol ar eich presgripsiwn, efallai y bydd angen mwy o wybodaeth arnoch - cysylltwch â’ch cwmni trafeilio / awyren i gadarnhau eu gofynion.