0300 085 0001

Symptomau’r FfliwBeth yw’r ffliw?

Mae'r ffliw yn salwch cyffredin, a achosir gan firws a gall ei ledaenu'n hawdd drwy beswch a thisian.  Gall fod yn amhleserus iawn, ond mae'r mwyafrif o bobl yn dechrau teimlo'n well o fewn oddeutu wythnos. Gallwch ddal y ffliw drwy'r flwyddyn, ond mae'n hynod gyffredin yn nhymor y gaeaf, a dyma pam mae'n cael ei alw'n "ffliw tymhorol" weithiau. Nid yw'r un fath ag annwyd cyffredin.  Achosir ffliw gan grŵp gwahanol o firysau ac mae'r symptomau'n dueddol o ddechrau'n fwy cyflym, yn fwy difrifol ac yn para'n hirach.   Gall ffliw fod yn ddifrifol iawn i rai pobl.

Mae rhai o brif symptomau'r ffliw yn cynnwys:

·      tymheredd uchel (twymyn) o 38C (100.4F) neu uwch

·      blinder neu wendid

·      cur pen

·      poenau cyffredinol

·      peswch sych, ar y frest

Gall trwyn wedi blocio neu'n rhedeg, tisian, a dolur gwddf - gael ei achosi gan y ffliw hefyd.

Gall y ffliw wneud i chi deimlo mor flinedig a sâl nes bod rhaid i chi aros yn y gwely a gorffwys hyd nes y byddwch yn well.  Mae rhai pobl mewn mwy o risg o gymhlethdodau nag eraill os ydynt yn cael y ffliw, mae hyn yn cynnwys plant ifanc iawn, pobl hŷn a merched beichiog yn ogystal â rhai sydd â chyflyrau iechyd hir dymor.  

Am ba mor hir mae'r ffliw yn para ac a yw'r ffliw yn ddifrifol?

Os oes gennych y ffliw, rydych yn dueddol o ddechrau teimlo'n sâl o fewn ychydig ddyddiau o gael eich heintio.

Byddwch yn dechrau teimlo'n well o fewn oddeutu wythnos.

Fel rheol byddwch chi fwyaf heintus o'r diwrnod y bydd eich symptomau'n dechrau ac am dri i saith niwrnod pellach. Gall plant a phobl sydd â systemau imiwnedd mwy gwan barhau yn heintus am yn hirach.  Mae rhai pobl yn heintus a does dim symptomau ganddynt.

Mae'r mwyafrif yn gwella'n llwyr a ddim yn profi unrhyw broblemau pellach, ond mae pobl hŷn, plant ifanc iawn, merched beichiog a phobl gyda chyflyrau meddygol hirdymor penodol yn fwy tebygol o gael achos gwael o'r ffliw neu ddatblygu cymhlethdod difrifol, megis haint ar y frest.

Mae rhai pobl wedi eu heintio â'r ffliw ond heb symptomau, ond gallant ei ledaenu serch hynny.

Darllenwch fwy am gymhlethdodau'r ffliw.