0300 085 0001

Trefnu brechiad y ffliw

Sut i drefnu apwyntiad


Er mwyn trefnu Pigiad Ffliw heddiw, cysylltwch â ni ar

Ein Llinell Ffliw - 03000 856 6919

Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9AM-12PM a 2PM-4PM o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Peidiwch â ffonio cyn neu ar ôl y slotiau amser llinell ffliw dynodedig

 

E-bost - HEALTHY.Prestatyn@wales.nhs.uk

 

Trefnu Ar-lein- Drwy Fy Iechyd Ar-lein - Er mwyn cofrestru gyda Fy Iechyd Ar-lein cysylltwch â'r feddygfa a byddwn yn eich rhoi ar ben ffordd https://myhealthonline-emis.wa...

 

Ymweld â lleoliadau gofal iechyd yn ystod tymor y ffliw

- Gall y ffliw fod yn ddifrifol i rai pobl, yn enwedig merched beichiog, pobl hŷn, plant a'r sawl sydd â chyflyrau iechyd hirdymor.  Bellach, mae risg y bydd yn lledaenu yn y gymuned.

- Osgowch ymweld â phobl sydd mewn perygl o ddatblygu cymhlethdodau os ydynt yn dal y ffliw.

- Peidiwch ag ymweld ag ysbyty neu gartref gofal os oes gennych symptomau'r ffliw.

- Peidiwch ag ymweld ag ysbyty neu gartref gofal ble mae achosion posib o ffliw neu ble mae achosion wedi eu cadarnhau, oni bai bod eich ymweliad yn hanfodol.

- Os ydych mewn perygl am eich bod yn feichiog, dros 65 mlwydd oed, yn blentyn neu os oes gennych gyflwr iechyd hir dymor, mae'n well peidio ymweld â chyfleuster gofal iechyd tra bod y ffliw yn cylchredeg.

Cofiwch olchi eich dwylo pan fyddwch yn mynd i mewn i ward neu gartref gofal ac unwaith eto wrth adael.  Mae hyn yn hynod bwysig yn nhymor y ffliw.

-Efallai y bydd gofyn i chi wisgo ffedog, menig a masg llawfeddygol wrth ymweld.  Byddwch yn cael y rhain (a bydd rhywun wedi trafod hyn gyda chi cyn eich ymweliad).

-Tynnwch unrhyw ffedog, menig a masg llawfeddygol pan fyddwch yn barod i adael a'u rhoi yn y bag gwastraff a ddarperir yn yr ardal honno.  Yna, cofiwch olchi eich dwylo.

-Peidiwch â lledaenu'r ffliw.  Gallwch helpu i leihau'r siawns o ledaenu'r ffliw i eraill drwy ddefnyddio hances pan fyddwch yn tisian, rhoi'r hances yn syth yn y bin sbwriel ac yna golchi eich dwylo.  Daliwch o, rhowch o yn y bin, a'i ladd.

-Ewch i gael brechlyn. Y ffordd unigol orau o amddiffyn yn erbyn dal a lledaenu'r ffliw yw cael brechlyn y ffliw yn flynyddol.  Os ydych mewn grŵp risg ar gyfer y ffliw ac nad ydych wedi cael brechlyn y gaeaf hwn, siaradwch gyda'ch Meddygfa neu fferyllfa gymuned am gael eich brechlyn ffliw nawr.

-Gwneud y peth iawn. Os ydych mewn grŵp risg, yn ofalwr neu'n weithiwr gofal cymdeithasol neu iechyd (rhywun sydd â llawer o gyswllt â'r cyhoedd), dysgwch fwy am gael eich brechlyn ffliw cyn gynted â phosib i amddiffyn eich hun a'r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt.