0300 085 0001

Flu

Ymgyrch Curo’r Ffliw

 

Gall y ffliw fod yn ddifrifol

Mae’r ffliw yn ymadrodd llafar ar gyfer 'influenza'.  Mae'r ffliw yn salwch anadlol llym a achosir gan firysau ffliw A a B.  Mae mwyafrif y bobl sy'n cael y ffliw yn gwella'n llwyr o fewn 1 i 2 wythnos, ond mae rhai pobl yn datblygu cymhlethdodau meddygol sy'n ddifrifol ac yn fygythiad i fywyd o bosib.

Y ffordd orau o osgoi'r ffliw yw cael brechlyn.  Gwiriwch os ydych chi'n gymwys ar gyfer brechlyn am ddim.

www.beatflu.org

Pwy sy'n gymwys?

Rydych yn gymwys i dderbyn brechlyn ffliw am ddim os ydych:

·      yn 65 mlwydd oed neu'n hŷn

·      yn feichiog

·      os oes gennych gyflyrau meddygol penodol

·      yn oedolyn sydd dros eich pwysau yn ofnadwy

·      yn byw mewn cartref gofal preswyl neu gyfleuster gofal hir dymor arall.

·      yn ofalwr neu'n unigolyn y mae ei iechyd neu ei les mewn perygl os yw'r gofalwr yn sâl

·      yn gweithio mewn cartref gofal oedolion neu'n cael cyswllt cleient rheolaidd

65 mlwydd oed a hŷn a'r brechlyn ffliw

 

Rydych yn gymwys ar gyfer brechlyn ffliw eleni (2020-21) os ydych yn 65 mlwydd oed neu'n hŷn ar 31 Mawrth 2020 - hynny hyw, os ydych wedi eich geni cyn neu ar 31 Mawrth 1955. Felly, os ydych yn 64 ar hyn o bryd ond byddwch yn 65 ar Fawrth 31 2021, rydych yn gymwys.

Merched beichiog a'r brechlyn ffliw

Os ydych yn feichiog, mae'n bwysig i chi gael brechlyn ffliw, waeth ar ba gyfnod o'r beichiogrwydd yr ydych ynddo. Mae hyn oherwydd bod tystiolaeth gref i awgrymu bod merched beichiog mewn risg gynyddol o ddatblygu cymhlethdodau os ydynt yn cael y ffliw.

Bydd y brechlyn ffliw yn helpu:

·      i ostwng eich siawns o gael cymhlethdodau difrifol yn deillio o'r ffliw, megis niwmonia, yn enwedig yng nghyfnod olaf y beichiogrwydd

·      i ostwng eich risg o erthyliad naturiol, neu eich babi'n cael ei eni'n gynenedigol neu gyda phwysau genedigol isel

·      i amddiffyn eich babi wrth iddo barhau i gael ychydig o imiwnedd i'r ffliw am fisoedd cyntaf ei fywyd.

Dylech gael y brechlyn ffliw.  Mae'n ddiogel cael brechlyn ffliw yn unrhyw gyfnod o'r beichiogrwydd o'r beichiogiad ymlaen.  Nid yw'r brechlyn yn cludo unrhyw beryglon i chi na'ch babi.  Siaradwch gyda'ch Meddyg Teulu neu fydwraig os oes gennych gwestiwn am y brechlyn.

Darllenwch fwy am y  brechlyn ffliw yn ystod beichiogrwydd.

 

Brechlyn ffliw ar gyfer pobl gyda chyflyrau meddygol

Mae'r brechlyn ffliw blynyddol yn rhad ac am ddim ar y GIG i bobl o 6 mis oed ymlaen sydd â chyflyrau iechyd hir dymor.  Mae hyn yn cynnwys y mathau yma o afiechydon:

·      clefydau anadlol cronig (hir dymor), fel asthma (sy'n gofyn am driniaeth steroid anadlol neu ar ffurf tabled, neu sydd wedi arwain at dderbyn i'r ysbyty yn y gorffennol), clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), neu froncitis

·      clefyd cronig y galon, fel methiant y galon

·      clefyd cronig yr aren

·      clefyd cronig yr iau, megis hepatitis

·      clefyd cronig niwrolegol, fel clefyd Parkinson neu glefyd niwronau motor, neu strôc neu fân strôc

·      diabetes

·      problemau gyda'ch dueg - er enghraifft, clefyd y crymangelloedd neu os ydych wedi cael tynnu eich dueg

·      system imiwn wedi ei gwanhau o ganlyniad i gyflwr megis HIV ac AIDS, neu feddyginiaeth megis tabledi steroid neu gemotherapi

Nid yw'r rhestr o gyflyrau yn un terfynol. Mae'n fater o farn glinigol.  Gall eich Meddyg Teulu eich asesu yn unigol i ystyried y risg o ffliw yn gwaethygu unrhyw salwch sylfaenol sydd gennych, yn ogystal â'ch risg o salwch difrifol yn deillio o'r ffliw ei hun.

Os ydych yn byw gyda rhywun sydd â system imiwn wedi ei gwanhau, efallai y byddwch yn cael eich cynghori i gael brechlyn ffliw i'w hamddiffyn.  Siaradwch â'ch Meddygfa neu fferyllydd am hyn.

Brechlyn ffliw os ydych dros eich pwysau

Argymhellir y brechlyn ffliw i unrhyw un dros 18 mlwydd oed sydd dros eu pwysau yn ofnadwy, gyda Mynegai Màs y Corff (BMI) o 40 neu fwy.

Darllenwch fwy am BMI a sut i'w wirio.

Brechlyn ffliw i blant

Argymhellir brechlyn y ffliw ar gyfer:

·      plant 6 mis oed a hŷn gyda chyflwr iechyd hir dymor

·      plant dwy a thair blwydd oed (oedran ar 31 Awst 2020)

·      plant yn yr ysgol gynradd (dosbarth derbyn i flwyddyn ysgol 6).

Dylai plant rhwng chwe mis ac o dan ddwy flwydd oed sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw gael pigiad brechlyn ffliw.

Fel rheol, bydd plant sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw rhwng dwy a 17 mlwydd oed yn cael y brechlyn ffliw chwistrell drwynol.

Darllenwch am bwy ddylai gael y brechlyn ffliw plant.

Brechlyn ffliw ar gyfer gweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol

Gall achosion o ffliw ddigwydd mewn lleoliadau gofal iechyd a chymdeithasol, ac oherwydd bod y ffliw yn lledaenu'n hawdd, mae staff, cleifion a phreswylwyr mewn risg o gael eu heintio.

Os ydych yn weithiwr gofal iechyd a chymdeithasol ar y rheng flaen, argymhellir i chi gael y brechlyn ffliw i amddiffyn eich hun, eich cydweithwyr ac aelodau eraill o'r gymuned, ac amddiffyn y bobl yn eich gofal.

Cyfrifoldeb eich cyflogwr yw trefnu brechlyn i chi.

Brechlyn y ffliw ar gyfer staff cartrefi gofal.

 Gall staff mewn cartrefi gofal oedolion neu hosbisau plant sydd â chyswllt rheolaidd gyda phreswylwyr gael brechlyn ffliw am ddim ar y GIG mewn nifer o fferyllfeydd cymuned.  Bydd hyn yn helpu i amddiffyn preswylwyr y cartref gofal a lleihau lledaeniad y ffliw.

Gofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun y mae ei iechyd neu ei les mewn perygl os ydych yn sâl, siaradwch gyda'ch Meddygfa neu fferyllydd cymuned am gael brechlyn ffliw.  Hyd yn oed os nad ydych yn byw gyda'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdano, efallai y byddwch yn dal yn gymwys am frechlyn am ddim. Darllenwch fwy am y brechlyn ffliw i ofalwyr ar wefan Carers UK.