0300 085 0001

E-Consult

Mae Prestatyn/Rhuddlan Iach wedi penderfynu defnyddio E Ymgynghori (E Consult) o ddydd Llun – ddydd Gwener yn unig.

Bydd E Ymgynghori yn cael ei ddiffodd am 6:30pm ar ddydd Gwener tan fore dydd Llun.

Anogir cleifion i ffonio’r Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau 03001235566 os ydych yn sâl ac angen help meddygol dros y penwythnos.

Beth yw eConsult?

Mae eConsult yn galluogi practisau meddygon teulu'r GIG i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i'w cleifion. Mae hyn yn caniatáu i gleifion gyflwyno eu symptomau neu eu ceisiadau i'w meddyg teulu eu hunain yn electronig, ac mae'n cynnig gwybodaeth gyson am hunangymorth, cyfeirio at wasanaethau, a gwiriwr symptomau ar y GIG.

eConsult yw'r offeryn brysbennu digidol a ddefnyddir yn fwyaf eang ym maes gofal cychwynnol y GIG, wedi'i greu gan feddygon teulu'r GIG i gleifion y GIG, sydd â'r bwriad o wella mynediad ar gyfer cleifion, gwneud practisau'n fwy effeithlon a chyfeirio cleifion at y man cywir ar yr adeg gywir ar gyfer eu gofal. Yn weithredol mewn dros 3034 o bractisau'r GIG, mae eConsult yn rhoi mynediad ar gyfer miliynau o gleifion i'w meddyg teulu eu hunain ar-lein.

Buddion eConsult i Gleifion

Efallai na fydd angen i gleifion ymweld â'r feddygfa ac efallai y caiff eu hymholiad ei ddatrys trwy alwad ffôn

Nid oes angen newid meddygfa er mwyn cael mynediad digidol. Bydd cleifion yn cwblhau ymgynghoriad meddyg teulu ar-lein gyda'u practis eu hunain pan fydd angen iddynt wneud hynny

Mae cyngor meddygol ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos hyd yn oed pan fo'r practis ar gau - Gall cleifion wirio eu symptomau iechyd ar-lein a derbyn cyngor meddygol a thriniaeth yn y fan a'r lle diolch i gynnwys NHS Choices

Bydd cleifion yn cael ymateb gan eu practis meddyg teulu GIG eu hunain erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf neu ynghynt

Mynediad ble bynnag a phryd bynnag y bydd ar gleifion ei eisiau o unrhyw ddyfais. Yn annhebyg i alwad ffôn, gall cleifion gwblhau eConsult ar gyflymder sy'n addas iddynt, heb gymryd amser oddi wrth y practis

Gall cleifion ofyn am nodiadau salwch a chanlyniadau profion heb yr angen am apwyntiad gan arbed amser i gleifion a'r practis