0300 085 0001

Diabetes Clinic at home app

Rydym yn gwybod pa mor anodd y bu hi yn ystod pandemig Covid-19 i gael mynediad at ofal diabetes arferol. Mae llawer o apwyntiadau clinig wedi cael eu newid i adolygiadau dros y ffôn neu fideo. Gyda hyn mewn cof, rydym wedi creu ap newydd Diabetes Clinic@Home. Cafodd ei greu i'ch helpu chi i ddysgu sut i hunanarchwilio safle eich pigiad cyn eich adolygiad diabetes. Mae'r ap newydd hwn hefyd yn berthnasol ar gyfer hunanfonitro rhwng apwyntiadau clinig.

 

Un o achosion pennaf glwcos ansefydlog yn y gwaed i bobl sy'n chwistrellu inswlin yw lipotroffi (gan gynnwys lipohypertroffi a lipotroffi) neu bresenoldeb 'lipos'. Mae'r ap hwn yn cynnwys gwirydd safle pigiadau ac yn dweud wrthych sut i wirio’r mannau lle rydych yn chwistrellu eich inswlin am arwyddion o 'lipos'. Mae'r wybodaeth yn yr ap hefyd yn helpu i nodi achosion, sut i atal 'lipos' rhag digwydd, a chanllaw 'beth i'w wneud' os ydych yn canfod 'lipos'.

Mae'r ap yn cynnwys dolenni i adran ar dystiolaeth wyddonol sy'n crynhoi pa mor hawdd y mae 'lipos' yn ansefydlogi rheolaeth glwcos y gwaed, a pha mor gyffredin yw hyn i bobl sy'n chwistrellu inswlin.

Gellir defnyddio'r ap ar unrhyw ddyfais drwy'r porwr a hefyd ei gadw ar ddyfeisiau symudol. I'w gyrchu, sganiwch y côd QR isod neu ewch i:

https://sumsapps.github.io/cli...