0300 085 0001

Rhagofalon ar gyfer gyrru’n ofalus

Rhagofalon ar gyfer gyrru’n ofalus

• Cadwch beiriant mesur glwcos yn y cerbyd arbob adeg. Rhaid mesur eich glwcos trwy bigiad bys neu’r “Libre” i fodloni gofynion DVLA i asesu eich ffitrwydd i yrru. Rhaid i ddeiliaid trwydded Grŵp 2 brofi glwcos gwaed trwy bigiad bys

• Cadwch glwcos neu garbohydradau sy’n gweithio’n gyflym o fewn cyrraedd rhwydd, yn eich cerbyd ar bob adeg. Mae triniaeth addas ar gyfer hypoglycaemia yn cynnwys 6 tabled decstros neu 4 “jelly baby” mawr

• Gwnewch yn siwr eich bod yn mesur eich glwcos cyn ac yn ystod siwrnai os ydych yn cymryd triniaeth sydd yn gallu achosi i’r glwcos gwmpo’n isel (gweler tabl tudalen 3)

• Os ydych chi’n mynd ar siwrnau hir, rhaid mesur eich glwcos bob 2 awr

• Peidiwch â gyrru os yw’r siwgr gwaed/glwcos rhwng 4 a 5 a rydych chi’n cymryd triniaeth sydd yn gallu achosu hypoglycaemia. Cywirwch y glwcos isel gyda charbohydrad ac yna ail-brofi’r gwaed

• Os yw’r siwgr gwaed/glwcos yn llai na 4, rhaid ei drin â glwcos. Peidiwch â gyrru nes bod 45 munud wedi mynd heibio ers bod y glwcos yn y gwaed yn uwch na 5 mmol/L

• Os yw hypoglycaemia yn digwydd tra’n gyrru, stopiwch y car mewn man diogel cyn gynted â phosib. PEIDIWCH BYTH ac anwybyddu eich symptomau. Tynnwch yr allwedd o’r taniwr ac os yw’n bosibl ac yn ddiogel, symudwch i mewn i’r sedd ar gyfer teithwyr eraill. Cywirwch y glwcos gyda glwcos sydd yn gweithio’n gyflym. Am resymau diogelwch peidiwch â gyrru nes bod 45 munud wedi mynd ers bod y siwgr gwaed / glwcos yn 5 mmol/L neu’n uwch gan y bydd eich gallu i ganolbwyntio yn cael ei effeithio.

• Dysgwch eich teulu, ffrindiau a chydweithwyr sut i drin hypoglycaemia. Cadwch bapurau yn cyfeirio at eich diabetes ar eich person gan eu bod yn werthfawr mewn sefyllfa frys