0300 085 0001

Gwasanaethau

Yn ogystal â’r ‘gwasanaeth craidd’ cyffredinol a dderbyniwch gan eich Tîm Allweddol, cynigiwn amrywiaeth o wasanaethau clinigol eraill. Rhoddir manylion am rai o’r prif wasanaethau isod.

Os na allwch weld y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cofiwch gysylltu gyda ni

Travel health

Iechyd wrth drafeilio

Gall Ymarferydd Nyrsio eich Tîm Allweddol roi’r holl gyngor iechyd ar drafeilio y byddwch chi a’ch teulu ei angen.

Argymhellwn eich bod yn cysylltu â’r Feddygfa cyn gynted ag y gwyddoch beth fydd eich trefniadau trafeilio, rhag ofn bod angen cwrs o frechiadau arnoch.

Mae ein cyngor ar iechyd wrth drafeilio’n eang, nid dim ond brechiadau trafeilio ydyw. Cyn dod i’r Feddygfa, bydd angen i chi lenwi Holiadur Trafeilio fel y gallwn baratoi’n llawn. Gallwch lawrlwytho ein Holiadur Trafeilio isod:


Medical Reports

Adroddiadau Meddygol

Os oes gennych holiadur neu adroddiad meddygol sydd angen ei gwblhau, cysylltwch â Chydlynydd eich Tîm Allweddol. Bydd eich Ymarferydd Nyrsio’n gallu llenwi rhai, ond bydd angen i Feddyg Teulu lenwi eraill. Bydd eich Cydlynydd yn gallu gwneud y trefniadau priodol.

Yn anffodus, nid yw’r GIG yn talu am lawer o holiaduron ac adroddiadau meddygol. Mae’r rhain yn cynnwys tystysgrifau meddygol ar gyfer gyrwyr HGV a PSV, pobl sy’n gweithio ar y môr, ar gyfer mabwysiadu, a gyrwyr tacsis. Felly efallai y bydd angen talu ffi breifat, a bydd eich Cydlynydd yn gallu trafod hyn gyda chi.


Clefydau Cronig

Clefydau Cronig

Rydyn ni’n cynnal nifer o glinigau clefydau cronig, a lle bo’n berthnasol cewch eich gwahodd i un. Rydyn ni’n ofalus i beidio ag achosi anhwylustod drwy ofyn i chi ddod atom yn ddiangen, felly byddwn yn adolygu eich cofnodion cyn eich gwahodd. Os yw pethau'n edrych yn sefydlog, neu os cawsoch eich gweld gan un o staff proffesiynol eich Tîm Allweddol yn ddiweddar i ddelio â’ch clefyd cronig, yna byddwn efallai’n cysylltu gyda chi’n gyntaf i awgrymu gohirio’r adolygiad fel nad ydyn ni’n gwastraffu eich amser. Wrth gwrs, mi fyddem yn fodlon er hynny eich gweld os byddai’n well gennych!


Iechyd Rhywiol ac Atal Cenhedlu

Iechyd Rhywiol ac Atal Cenhedlu

Ar gyfer archwiliadau rheolaidd ar gyfer y bilsen, i gleifion sydd eisoes yn cymryd y bilsen atal cenhedlu, bydd ein Nyrsys Practis yn gallu eich helpu, neu Fferyllydd y Tîm.

Os yw eich pryder iechyd rhywiol / atal cenhedlu’n fwy cymhleth, gallai fod yn well i chi weld Ymarferydd Nyrsio eich Tîm Allweddol, fydd yn gallu rhoi mwy o gyngor a thriniaeth i chi.

Mae gwasanaeth Iechyd Rhywiol Betsi Cadwaladr hefyd ar gael. I gael gwybod sut i’w ddefnyddio, amseroedd clinigau a’r gwasanaethau sydd ar gael, cliciwch yma


Iechyd plant

Iechyd plant

Mae ein Timau Allweddol yn gweithio’n agos â'r Ymwelwyr Iechyd a’r Nyrsys Ysgol i ateb anghenion plant sydd wedi cofrestru â’r practis.

Bydd Ymarferydd Nyrsio eich Tîm yn gallu eich helpu gyda’r rhan fwyaf o’r problemau iechyd plant arferol na fydd eich Ymwelydd Iechyd yn gallu rhoi sylw iddynt, a hefyd yn arwain ar sicrhau bod brechiadau imiwneiddio eich plentyn yn ddiweddar a bod archwiliadau babi newydd yn cael eu gwneud ar yr adeg iawn.


Iechyd Arddegau ac Oedolion Ifanc

Iechyd Arddegau ac Oedolion Ifanc

Os ydych yn eich arddegau neu’n oedolyn ifanc wedi cofrestru â Phrestatyn Iach, rydyn ni yma i chithau hefyd. Gallai eich cwestiynau neu bryderon iechyd fod yn wahanol iawn i rai cleifion hŷn.

Bydd Ymarferydd Nyrsio eich Tîm yn gallu rhoi cyngor da iawn. Maen nhw’n wybodus iawn am lawer iawn o broblemau a allai fod yn eich poeni, o haint syml i amrywiaeth o broblemau gyda mwy o embaras yn perthyn iddynt. Os ydych yn poeni am rywbeth, ac mae’n effeithio ar eich lles, cofiwch ddweud wrthym – mae ateb syml i’r rhan fwyaf!

O bryd i’w gilydd mae cleifion yn eu harddegau’n dweud nad ydyn nhw’n defnyddio gwasanaethau gofal iechyd oherwydd eu bod yn poeni am gyfrinachedd. Cyn belled ag y gallwch ddangos y gallwch bwyso a mesur gwybodaeth am eich iechyd i wneud eich penderfyniadau eich hun (‘capasiti’ rydyn ni weithwyr iechyd yn ei alw), yna ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth feddygol yn groes i’ch dymuniad. Yr eithriad i hyn yw os oes angen i ni ddatgelu gwybodaeth yn gyfreithiol; fodd bynnag mae hynny hefyd yn wir am oedolion.Cael codwm

Cael codwm

Os cawsoch godwm yn ddiweddar neu’n meddwl bod risg i chi gael codwm, efallai y byddai’r Gwasanaeth Codymau o ddiddordeb i chi. Mae o leiaf un o bob tri oedolyn dros 65 oed ac yn byw gartref wedi cael codwm o leiaf unwaith yn y flwyddyn ddiwethaf. Nid oes raid i chi fod wedi cael codwm yn barod i feddwl am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn!

Mae llawer o ffactorau risg ar gyfer cael codwm, ac mae modd gwella llawer ohonynt. Os ydych am ddysgu mwy, cysylltwch â Therapydd Galwedigaethol eich Tîm Allweddol. Bydd y Therapydd yn gwneud asesiad gyda chi ac efallai’n trefnu i chi dderbyn cymorth i gynnal neu wella eich symudedd a lleihau eich risg o gael codwm.


Cleifion eiddil

Cleifion eiddil

Rydyn ni’n sylweddoli gyda chleifion sy’n arbennig o eiddil, neu gydag anghenion meddygol cymhleth oherwydd salwch sy’n gwaethygu, efallai y bydd angen i ni weithio’n galetach i deilwrio eich cynllun triniaeth ar eich cyfer.

Mae ‘beth sydd bwysicaf i chi’ yn bwysig iawn i ni wrth ddweud wrthych am eich opsiynau. Er bod gan feddyginiaeth efallai rôl bwysig i’w chwarae, gyda salwch gwaethygol nid yw meddyginiaeth ychwanegol fawr o fudd yn aml, ac mae risg bod cleifion nad ydynt am fod ar feddyginiaeth yn canfod eu hunain ar fwy a mwy ohono, a heb fantais amlwg. Rydyn ni’n awyddus i osgoi hyn oherwydd nid yw’n ateb beth sydd bwysicaf i chi.

I helpu gyda hyn, rydym wrthi’n creu Tîm Allweddol gyda sgiliau penodol i reoli eiddilwch. Yn ogystal â helpu gyda’ch cynllun triniaeth presennol, bydd y tîm yn eich helpu i feddwl pa opsiynau triniaeth fyddai’n well gennych eu derbyn yn y dyfodol er mwyn rhoi’r gofal gorau posib i chi yn y dyfodol.


Adolygu Meddyginiaeth

Adolygu Meddyginiaeth

Mae eich Tîm Allweddol yn cynnwys fferyllydd clinigol fydd yn hapus iawn i drafod gofynion meddyginiaeth cyson gyda chi. Byddant yn helpu i sicrhau y gwneir unrhyw brofion angenrheidiol, a medrant ateb unrhyw gwestiynau am eich meddyginiaeth.

Gallai fferyllydd eich Tîm gysylltu â chi o bryd i’w gilydd i drafod eich meddyginiaeth i sicrhau mai dyna’r ateb gorau i’ch anghenion o hyd.Mân-lawdriniaethau

Mân-lawdriniaethau

Gallwn ddarparu amryw o fân-lawdriniaethau gofal sylfaenol, gan gynnwys pigiadau mewn cymalau. Cofiwch y gallwn ond cyflawni mân-lawdriniaeth sy’n unol â chanllawiau’r Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer mân-lawdriniaeth. Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i’r llawdriniaeth fod am resymau meddygol yn hytrach na dim ond rhesymau cosmetig.

Mae gennym restr aros am rai mân-lawdriniaethau. Mae rhai ond ar gael o safle Seabank, lle mae gennym gyfleusterau mân-lawdriniaeth gwell.