0300 085 0001

Ein Timau

Bydd staff gofal proffesiynol eraill yn ymuno â’r Meddygon Teulu – Ymarferwyr Nyrsio, Therapyddion Galwedigaethol a Fferyllwyr – i greu pump ‘Tîm Allweddol’ aml-ddisgyblaeth fydd yn gyfrifol am ofalu am grŵp penodol o gleifion

Tîm Alyn

Mae Tîm Alyn yn cynnal sesiynau ymgynghori wyneb-yn-wyneb o safle Canol Prestatyn a safle Gallt Melyd.

Wedi’i arwain gan Dr Sue Kidd, a’i chyd-feddygon Dr Fraser Campbell a Dr Paul Williams, mae ganddyn nhw dîm gwych i'w cefnogi, fel bod y Meddygon yn gallu treulio mwy o amser â chleifion gydag anghenion meddygol arbennig o gymhleth.

Lesley a Hollie yw’r Ymarferwyr Nyrsio yn Nhîm Alyn, ac mae’r ddwy’n gallu rhagnodi meddyginiaeth yn annibynnol, lle bo angen.

Mae Karen, y Fferyllydd, wrth law i’ch helpu gydag unrhyw fater rhagnodi / presgripsiwn.

Gall Linda, y Therapydd Galwedigaethol, eich helpu i ddod o hyd i atebion anfeddygol i wella eich lles ac i ddeall beth sydd bwysicaf i chi.

Yn cadw popeth gyda’i gilydd mae Darryn, Cydlynydd Tîm Alyn. Mae yno i gymryd negeseuon ac i ateb ymholiadau cyffredinol. Gallwch ei ffonio ar 03000 85 0001, neu ei e-bostio yn

team.alyn@wales.nhs.uk

Tîm Clwyd

Mae Tîm Clwyd yn darparu sesiynau ymgynghori wyneb-yn-wyneb o safle Seabank ym Mhrestatyn, a Meddygfa Rhuddlan yn Rhuddlan. Maen nhw hefyd yn darparu nifer fach o sesiynau ymgynghori o safle canol Prestatyn.

Dr Ffion Williams a Dr David Bradshaw yw Meddygon Teulu Tîm Clwyd. Tan y bydd Ffion yn dechrau gyda ni ddiwedd yr haf 2016, bydd staff locwm ar gael i gefnogi David, Lesley ac Esyllt (Es), ac ymarferwyr nyrsio'r tîm, a phob un ohonynt yn brofiadol iawn. Ynghyd â Rob, y Fferyllydd, a Lucy, y Therapydd Galwedigaethol, medrant roi sylw i amrywiaeth anferth o broblemau a gofalu am eich gofal parhaus, heb fod angen i chi weld Meddyg Teulu.

Tracey yw Cydlynydd y tîm. Os oes angen i chi gysylltu â’ch tîm neu holi'n gyffredinol am rywbeth, gallwch ffonio Tracey neu anfon e-bost ati yn team.clwyd@wales.nhs.uk

Tîm Dyfrdwy

Mae Tîm Dyfrdwy’n darparu sesiynau ymgynghori wyneb-yn-wyneb o safle Canol Prestatyn a Meddygfa Ffynnongroyw.

Dan arweiniad Dr Clive Morrison, a’i gyd-feddyg Dr Luke Pereira, mae’r tîm ehangach yn cynnwys Maxine a Katie’r Ymarferwyr Nyrsio, Julia’r Fferyllydd a Mark y Therapydd Galwedigaethol. Maen nhw i gyd yn ymarferwyr profiadol.

Os yw’r angen sydd gennych yn ymwneud â phroblem feddygol gymhleth iawn, mae’r Meddyg yno i helpu; ar gyfer ôl-ddilyn gofal neu i ddelio â phroblem sydd o fewn eu harbenigedd bydd gweddill y tîm yn hapus iawn i ddelio gyda’ch gofal.  

Garry yw Cydlynydd Tîm Dyfrdwy a bydd yn gallu sicrhau y cewch ateb sydyn i negeseuon a bydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Gallwch gysylltu â Garry dros y ffôn, neu drwy e-bostio team.dee@wales.nhs.uk

Tîm Elwy

Mae Tîm Elwy’n darparu’r rhan fwyaf o’u sesiynau ymgynghori wyneb-yn-wyneb o safle Canol Prestatyn er gyda nifer lai o safle Seabank hefyd.

Mae’r Meddygon Dr Nick Shah a Dr Gill Breese yn awyddus iawn i’ch helpu i ganfod ffyrdd syml o reoli eich iechyd a’ch lles.

Cefnogir y ddau feddyg gan Ali a Janet yr Ymarferwyr Nyrsio, Lia’r Fferyllydd ac Alexis y Therapydd Galwedigaethol.

Y tu ôl i’r llenni y mae Liz, Cydlynydd Tîm Elwy. Gallwch wneud ymholiadau neu adael neges drwy ffonio Liz neu e-bostio team.elwy@wales.nhs.uk

Tîm Brenig

Tîm Brenig yw ein pumed tîm ac mae’r ffocws ar gleifion mewn cartrefi gofal, cleifion sy’n gaeth i’r tŷ gydag anghenion meddygol cymhleth, a chleifion sy’n eiddil iawn. Mae hyn yn sicrhau bod y cleifion hyn yn derbyn y gofal iawn mewn pryd.

Y Gwasanaeth Nyrsys Practis

Mae ein Tîm o Nyrsys Practis a Staff Gofal Iechyd yno i’ch helpu gyda’ch holl anghenion gofal nyrsio a monitro sylfaenol. Mae’r tîm yn cefnogi cleifion o bob Tîm Allweddol.

Ffisiotherapi

Mae gan wasanaeth Prestatyn / Rhuddlan Iach ddau ffisiotherapydd. Maen nhw’n aelodau pwysig o’r tîm, yn cefnogi’r gwasanaeth cyfan ac yn canolbwyntio ar roi cyngor aciwt ar gyfer problemau cyhyrysgerbydol. Fel arfer mae cleifion sydd angen ffisiotherapi mwy hirdymor arnynt yn derbyn ôl-ofal gan dîm ffisio’r ardal yn ysbyty’r Royal Alexandra yn y Rhyl.

Y Tîm Cefnogi

Ochr yn ochr â’r gweithwyr proffesiynol hyn, mae byddin o staff cefnogi sy’n rhan hanfodol o Dîm Prestatyn / Rhuddlan Iach. Nhw sy’n sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn, o flaen y cyhoedd (staff derbynfa a ffôn, er enghraifft) a hefyd “y tu ôl i’r llenni” (er enghraifft, clercod presgripsiwn, clercod cofnodion, staff crynhoi ac ysgrifenyddion). Mae gan bob un rôl hanfodol!

Y Tîm Arwain

Mae’r tîm Arwain yn llywio’r gwasanaeth o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos i sicrhau y cynigiwn y gwasanaeth gorau posib a’n bod yn parhau i dyfu o ran sut yr ydyn ni’n ateb eich anghenion.